SlovenskySlovenskyChoose your language

Často kladané otázky

App Box Rotho Switzerland DE | EN | NL | FR | IT | ES | PO | CS | BG | SK

Skenovat
Čo môžem skenovať pomocou aplikácie (App)?

Aplikácia Rotho App je koncipovaná len na skenovanie špeciálneho kódu - Rotho App my Box QR Code. Ten- to identifikujete podľa Rotho loga „www.appmybox.com“ a podľa modrého rámu. Každý kód a tým aj každý box obsahuje jednorazovú číselnú kombináciu, vďaka ktorej je tento kód/box nezameniteľný. Posledné štyri číslice tejto kombinácie sú adekvátne viditeľné na etikete QR kódu.

Ako zoskenujem QR kód?

Skener na QR kód si zaktivujte v aplikácii, toto dosiahnete tak, že kliknete na skener Symbol na úvodnej strane aplikácie (dole v strede). Teraz ním zaostrite QR kód na boxe, aby bol automaticky identifikovaný aplikáciou.

Čo sa stane, keď zoskenujem QR kód?

Aplikácia automaticky identifikuje špeciálny kód Rotho App my Box QR jednorazový pre box a ukáže Vám buď obsah boxu, alebo sa Vás opýta, ak je box ešte nový, či ho nechcete pripojiť k Vašim boxom.

Skenovanie nefunguje?

Uistite sa, či ide o kód Rotho „App my Box“ QR (rotho Logo & modrý okraj), pretože iné kódy aplikácia nero- zozná. Ak je to Rotho kód, pokúste sa ho zoskenovať pokiaľ je to možné čelne, celkom viditeľne a pri dobrých svetelných pomeroch.Zaznamenat
Ako zaznamenám box?

Skener na QR kód si zaktivujte v aplikácii, toto dosiahnete tak, že kliknete na skener Symbol na úvodnej strane aplikácie (dole v strede). Teraz ním zaostrite QR kód na boxe, aby bol automaticky identifikovaný aplikáciou. Po potvrdení pripojenia sa Vám zobrazí detailná strana boxu. Individuálne a jednorazové číslo boxu sa stanoví automaticky na základe individuálneho Rotho QR kódu a už je vyplnené. Teraz môžete v prípade záujmu k boxu zachytiť ešte ďalšie detaily ako je meno, lokalita, kategória atď. Túto stránku si môžete upraviť podľa Vašich potrieb tak, že pripojíte ďalšie políčka. Stlačte „uložiť“, tým si zabezpečíte všetky zaznamenané dáta!

Ako zaznamenám produkt?

Produkt môžete zaznamenať dvomi spôsobmi:

• Naúvodnejstranezvoľtebox,doktoréhochcetezabaliťprodukt.Horevpravostlačte„produktpripojiť“. Pod „nový produkt pripojiť“ môžete k tomuto produktu zaznamenať všetky podrobnosti ako je názov, obrázok, kategória atď. Zvoľte „existujúci produkt pripojiť“, keď ste produkt už zaznamenali v aplikácii „App my Box“ a tento ešte nepridelili k žiadnemu boxu (alebo ho máte vo viacnásobnej modifikácii). Stlačte „uložiť“, tým si zabezpečíte všetky zaznamenané dáta!

• Naúvodnejstranevpravohorestlačtesymbol„+“.ToVásprivedienadetailnústranuproduktu.Tumôžete zaznamenať všetky detaily týkajúce sa tohto produktu ako je názov, kategória, obrázok a do ktorého boxu má byť tento zabalený. Stlačte „uložiť“, tým si zabezpečíte všetky zaznamenané dáta!

Zaznamenanie obrazu:
„kamerou“: PriamozaplikácieAppurobíteobrazproduktu.Prizaostrovanídbajtenato,kdesanachádza
šošovka Vášho prístroja.
„z galérie“: Používate obraz, ktorý sa už nachádza vo Vašom prístroji a tento adekvátne vyberte z galérie.

Všetky produkty, ktoré majú na úvodnej strane vedľa fotografie modrý otáznik, nie sú ešte prira- dené k žiadnemu boxu.

Ako zaznamenám novú kategóriu?

Novú kategóriu môžete zaznamenať tak, že túto zadáte do políčka pre kategóriu príslušnej detailnej strany boxu/produktu a potom stlačíte „uložiť“.

Ako zaznamenám dodatočné/ďalšie informácie?

Ďalšie informácie týkajúce sa boxov a/alebo produktov aktuálnej detailnej strany si môžete uložiť do pamäte tak, že tieto tam zaznamenáte ako dodatočné políčko (toto prichádza do úvahy napr. v prípade dátumov mi- nimálnej trvanlivosti liekov a pod.).

Existuje obmedzenie počtu boxov a/alebo produktov?

Jediné obmedzenie množstva boxov a produktov predstavuje kapacita pamäte Vášho prístroja.Nájst
Ako nájdem box?

V ľavom stĺpci na úvodnej strane vidíte všetky boxy, ktoré ste zaznamenali a uložili do pamäte. Pod číslom boxu a názvom (ak ste ho zaznamenali) vidíte miesto, na ktorom sa box nachádza. Na detailnej strane boxu (stlačte šípku vpravo vedľa požadovaného boxu) okrem miesta nájdete ešte eventuálne ďalšie informácie týkajúce sa tohto boxu.

Ako nájdem produkt?

Produkt môžete nájsť rôznymi spôsobmi:
• Na úvodnej strane vľavo hore stlačte„symbl lupy“ a zadajte ,čo hľadáte. Výsledok hľadania sa Vám zobrazi na pravej strane. Môžete hľadať akýkoľvek výraz zaznamenaný v aplikácii App.
• Ak chcete vidieť všetky Vamiza znamenane ́produkty,na úvodnej strane vpravo hore stlačte„produkty“.Keď stlačíte šípku želaného produktu, dostanete sa na detailnú stranu produktu, tu sa Vám zobrazí príslušný box a jeho stanovište.
• Keď na ľavej strane zvolíte rôzne boxy, vždy na pravej strane vidíte produkty zahatané v tomto boxe.
• Zoskenujte čiarový kód boxu a zobrazí sa Vám, ktoré produkty sa v tomto boxe nachádzajú.

Ako môžem hľadať?

Na úvodnej strane vľavo hore stlačte „symbol lupy“ a zadajte, čo hľadáte. Výsledok hľadania sa Vám zobrazí na pravej strane. Môžete hľadať priamo artikel, box, kategóriu alebo akýkoľvek iný pojem, ktorý ste uložili v aplikácii App.Zmenit
Ako zmením miesto boxu?

Choďte na detailnú stranu toho boxu (šípka vedľa boxu na úvodnej strane), ktorý ste chceli uskladniť na inom mieste. Tam môžete miesto zmeniť tak, že ho len prepíšete. Stlačte „uložiť“, tým si zabezpečíte všetky zaz- namenané dáta!

Ako presuniem produkt do iného boxu?

Choďte na detailnú stranu produktov (šípka vedľa produktu). Tam môžete zmeniť box tak, že stlačíte na súčasný názov boxu a zvolíte nový box, do ktorého má byť produkt presunutý. Stlačte „uložiť“, tým si zabezpečíte všetky zaznamenané dáta!

Ako zmením dáta/informácie týkajúce sa boxu, produktu?

Choďte na príslušnú detailnú stranu boxov alebo produktov (stlačte šípku vedľa boxu/produktu) a požadovanú informáciu zmeňte tak, že ju prepíšete. Stlačte „uložiť“, tým si zabezpečíte všetky zaznamenané dáta!

Ako vymažem box/produkt?

Na úvodnej strane môžete stieracím pohybom sprava doľava vymazať boxy a produkty. Tým že potvrdíte vymazanie, box alebo produkt sa definitívne vymaže.

Červený bod na obraze produktov. Čo teraz?

Červený bod Vás upozorní na to, že produkt nebol ešte priradený žiadnemu boxu. Toto môžete zmeniť tak, že zvolíte príslušný produkt a na detailnej strane zvolíte nadpis “žiadny box“. Teraz sa zobrazia všetky boxy, ktoré ste už uložili. Zvoľte ten box, v ktorom sa nachádza produkt, príp. box, do ktorého má byť produkt vložený. Aby ste zabezpečili všetky zmeny, nezabudnite ich uložiť do pamäte (vpravo dole).Dáta
Je množstvo dát obmedzené?

Jediné obmedzenie databázy aplikácie „App my Box“ predstavuje kapacita pamäte Vášho prístroja.

Všeobecné upozornenie!

Vaše dáta budú uložené výlučne na tom prístroji, na ktorom používate aplikáciu App. Aplikácia „App my Box“ nedisponuje žiadnou samozabezpečovacou funkciou a žiadne dáta neukladá do pamäte centrálne. V pravi- delných odstupoch si preto sami vytvárajte zálohovanie/zabezpečovacie kópie v iných prístrojoch. Vaše dáta chráňte pred neoprávneným vstupom vhodným heslom. Aplikáciu Rotho „App my Box“ a v nej použité dáta si musíte ošetrovať a aktualizovať sami. Čím logickejšie si ich udržiavate pre seba, čím viac sa o ne zaujímate a stále ich aktualizujete, tým viac si našu aplikáciu App obľúbite a o to viac si uľahčíte prácu. Želáme Vám veľa radosti v súlade s mottom: „Ešte hľadáte alebo ste už našli ?“